கௌதம புத்தர் வடிவில் பழங்கள்

 06/19/2017 - 14:11
124 reads

சீன நிறுவனம் ஒன்று உருவங்கள் வடிவில் பழங்களை உற்பத்தி செய்து வருகின்றது.

குறித்த நிறுவனம் புத்தரின் வடிவில் பழங்களை உற்பத்தி செய்துள்ளமையை படங்களில் காணலாம்

budhdha fruit